Aktualności PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 21 kwietnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Gniew w zakresie "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".


pobierz: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy GniewINFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
informuje, że w dnia 4 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 na Placu Grunwaldzkim 1 (przed siedzibę Urzędu Miasta i Gminy Gniew)
odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach programu "RODZINA 500 +"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
INFORMACJA

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie informuje o zmianie godzin urzędowania.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek będzie czynny:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 15:30

środa: 7:30 - 17:00

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 14:00

 

 
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie to przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli chód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł.
Na drugie i każde kolejne dziecko nie uwzględnia się dochodu rodziny.

Świadczenie to przysługuje w kwocie 500,00 zł na dziecko w rodzinie.


Wnioski na świadczenie wychowawcze można pobrać:
- w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, osiedle Witosa 9, pokój nr 1
- na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl
- w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew – Referat Społeczny
- we wszystkich szkołach na terenie gminy Gniew
- u sołtysów.


Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze możliwe będzie od 01.04.2016 r.:

•    w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, pokój nr 1 w następujących godzinach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek – od 8.00 do 14.00
- środa – od 9.00. do 17.00
- piątek -  od 8.00 do 13.00.
•    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew w Referacie Społeczny  oraz za pomocą:
•    Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw. Emp@atii.;
•    udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń społecznych tzw. PUE;
•    banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.


Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. należy dołączyć:

1/ dowody osobiste (do wglądu)
2/ akt urodzenia dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
3/ wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, wyrok o alimentach, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.


W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dodatkowo należy załączyć także:

1/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w 2014 r. (załącznik nr 2) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny (należy dołączyć: oświadczenie – załącznik nr 4 lub nakaz płatniczy  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r., decyzje o uzyskanych stypendiach socjalnych, szkolnych i zasiłkach szkolnych, decyzje o świadczeniach pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności alimentów, zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2014 r.)  

2/ oświadczenia o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. (załącznik nr 3) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny.

W przypadku utraty dochodu  w 2014 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

W przypadku uzyskania dochodu w 2014 r. lub po tym roku (należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2014 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2014 r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2014 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego icon doc icon-pdf

 
Konsultacje

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 23-11-2015 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016".

pobierz wyniki konsultacjiOgłoszenie o konsultacjach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016.

pobierz szczegóły prowadzonych konsultacji

projekt Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy rok 2016OGŁOSZENIE

Nawiązując do Zarządzenia Nr 103/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Wymienione konsultacje odbędą się w dniu: 9 września 2015 roku w sali kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 16/17

Stanisław Lamkiewicz
Kierownik M-GOPS Gniew

 


OGŁOSZENIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że dnia 23.09.2015 oku od godziny 10:00 do 14:00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zostaną przeprowadzone warsztaty z działań towarzyszących zarządzaniem budżetem domowym.
Warsztaty odbędą się w Gniewie ulica Krasickiego 8.
UWAGA!!!

od dnia 1.09.2015r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016


Do wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodzie osiągniętym w 2014 r. członków rodziny rozliczających się w Urzędzie Skarbowym.

2/ zaświadczenia (z zakładu pracy, ZUS lub Krus) lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składki zdrowotnej w 2014 r. członków rodziny

3/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w 2014 r. (załącznik nr 7) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny

(należy dołączyć: zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r., decyzje o uzyskanych stypendiach socjalnych, szkolnych i zasiłkach szkolnych, decyzje o świadczeniach pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności alimentów, zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2014 r. …)

4/ oświadczenia o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. ( załącznik nr 6) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny.

5/ osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego i zaświadczenie organu emerytalno – rentowego, że jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz imienny raport miesięczny potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

6/ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym należy dostarczyć zaświadczenie placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki.

7/ dowody osobiste

8/ akt urodzenia dziecka

9/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

W przypadku utraty dochodu w 2014 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

W przypadku uzyskania dochodu w 2014 r. lub po tym roku ( należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp. ) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2014 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2014 r. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu po 2014 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, c) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, d) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

 


OGŁOSZENIE

06.07.2014r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o złożonej z własnej inicjatywy ofercie Stowarzyszenia KLAMA z siedzibą w Tczewie, ul. Sobieskiego 32/4.


pobierz informację Burmistrza 

Oferta Stowarzyszenie KLAMA z siedzibą w Tczewie ul. Sobieskiego 32/4Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

pobierz: Informację dotyczącą szczegółów Programu OperacyjnegoOGŁOSZENIE


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: "Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym"

pobierz: Informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu

pobierz: Załącznik nr 4OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 29 kwietnia 2015 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: "PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

pobierz: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy GniewSprawozdanie merytoryczno - finansowe oraz plan na rok 2015.

Publikujemy sprawozdanie merytoryczno - finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew w 2014 roku.

pobierz: Sprawozdanie za 2014r.

Plan - kierunki działań na 2015 rok w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew.

pobierz: Plan na 2015r.DROGI RODZICU

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie oferuje szkolenia z zakresu polepszenia komunikacji i budowania dobrych relacji w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do bezpłatnego udziału w warsztatach. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 561 21 44 wew. 40 w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00
GKRPA w GniewieKonsultacje

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 05-11-2014 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2015".

pobierz wyniki konsultacji


Konsultacje

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2015.

pobierz szczegóły prowadzonych konsultacji

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy rok 2015Konsultacje

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zamieszcza do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie "Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew na okres 2014 - 2020". Uwagi prosimy wnosić e-mailowo do dnia 17 października br. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie pobierz szczegóły

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na okres 2014 - 2020 pobierz szczegóły


INFORMACJA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 2/14 Kierownika M-GOPS w Gniewie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników M-GOPS w Gniewie:

w dniu 3 listopada 2014 roku tut. Ośrodek jest NIECZYNNY

w związku z przypadającym na ten dzień dniem wolnym od pracy za święto 01.11.2014r.

 


22.09.2014r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje. że w dniu 29 września 2014 roku o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

pobierz szczegóły


21.07.2014r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o złożonych z własnej inicjatywy ofertach od następujących organizacji pozarządowych:  pobierz informację 

 


Stowarzyszenie Kociewskie Centrum Edukacji z siedzibą w Gniewie, ul. Sobieskiego 11
pobierz szczegóły

Stowarzyszenie KLAMA z siedzibą w Tczewie ul. Sobieskiego 32/4 pobierz szczegóły


INFORMACJA

Publikujemy informację o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: "Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym".

 

pobierz: INFORMACJĘ
Od 16 czerwca można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny


Od 16 czerwca można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie w biurze nr 1 wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Już od 16 czerwca uprawnione rodziny będą mogły złożyć w wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane prawdopodobnie już w lipcu.
Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Może upoważnić do tego swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (lub wskazaną przez niego osobę). Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe

Publikujemy sprawozdanie merytoryczno - finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew w 2013 roku.

 

pobierz: Sprawozdanie

 WYNIKI KONSULTACJI  W  SPRAWIE  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI     POZARZĄDOWYMI  W 2014  ROKU.

 

pobierz: Wyniki konsultacji w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na 2014 rok.

 


 

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2014 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  16 grudnia 2013 roku ( poniedziałek) od godz.12.00  do 13-tej  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 - klatka A lokal nr 9.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do  30 dni od dnia  ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o  ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Gniewie Nr XXVIII/181/12 z dnia 28 listopada 2012 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji

Zapraszam do udziału w konsultacjach
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na 2014 rok.11.07.201r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o złożonej ofercie stowarzyszenia KLAMA z siedzibą w Tczewie ul. Sobieskiego 32/4


Pobierz: szczegóły informacji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

WYNIKI KONSULTACJI  W  SPRAWIE  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI     POZARZĄDOWYMI  W 2013  ROKU.


Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik  Miejsko - Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gniewie  zorganizował  w  dniu 10-12-2012 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag przez obecnych na spotkaniu i   dotyczących  cytowanego wyżej programu.

W konsultacjach uczestniczyli:
Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew z  siedzibą  przy ul. Kusocińskiego 10,
Pan Kazimierz Marut  reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, Osiedle Leśne 88,
Pani Agnieszka Piecuch reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8 .

Z ramienia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje:
- imprezy rekreacyjno-sportowe przy udziale rodzin- rodziców czyli festyny promujące zdrowy styl życia,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe z formą szkolenia dla dzieci starszych i młodszych.

Pan Kazimierz Marut  proponuje:
- organizowanie zajęć sportowo- profilaktycznych i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Pani Agnieszka Piecuch  proponuje:
- organizowanie kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem treści profilaktycznych.

Poinformowano zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych że proponowane przez nich formy zajęć w większości przewiduje konsultowany projekt gminnego programu, a brakujące propozycje zostaną umieszczone w projekcie uchwały,  co też zostało uczynione.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

 

 


 

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.

Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad realizacji proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie www.mgops.gniew.pl
Konsultacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2012 roku ( poniedziałek) od godz.9.00 do 11-tej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 - klatka A lokal nr 9.

Konsultacje o którym mowa polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Gniewie Nr L II /432/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.24.10.2012r.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 Gmina Gniew może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Gniew dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Wpłynęła oferta od organizacji pozarządowej t.j. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8.
Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Gniew uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. "Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia” proponowana kwota dotacji 3.000 zł treść oferty

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 30 października 2012 r. Można je składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pok. Nr 7, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 


 

UWAGA!!!

od dnia 1.09.2012r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013


Do wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 należy dołączyć:

1/ zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie z Urzędu Skarbowego za 2011 r. każdego pełnoletniego członka rodziny (małżonkowie rozliczający się wspólnie przedstawiają zaświadczenia osobno)

2/ zaświadczenia lub oświadczenia zawierające informację  o wysokości składki zdrowotnej w 2011 r. każdego pełnoletniego członka rodziny

3/ wypełnione oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik nr 7 przez każdego pełnoletniego członka rodziny (należy dołączyć: zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011 r., decyzje o uzyskanych stypendiach socjalnych, szkolnych i zasiłkach szkolnych, decyzje o świadczeniach pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności alimentów, zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2011 r. …)

4/ oświadczenia o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym ( załącznik nr 6) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny.

5/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

6/ osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego i zaświadczenie organu emerytalno – rentowego, że jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz imienny raport miesięczny potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

7/ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym należy dostarczyć zaświadczenie placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki.
W przypadku utraty dochodu  w 2011 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym …) oraz dokument potwierdzający jego wysokość /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.
W przypadku uzyskania dochodu w 2011 r. lub po tym roku  ( należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym  … ) oraz dokument potwierdzający jego wysokość. W przypadku uzyskania dochodu 2011 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2011 r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2011 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 od dnia  01.09.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. w siedzibie M-GOPS w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 8.

 

 


 

 

O G Ł O S Z E N I E !

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 19-12-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczył  Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew mający swoją  siedzibę  przy ul. Kusocińskiego 10.

Z ramienia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje zajęcia sportowe wykonywane przez Klub Sportowy  Sobieski Gniew poprzez realizację  tzw. „małych grantów”. W związku z tym wnosi o  dopisanie klubu do współrealizatorów zadań problemowych wyszczególnionych  w  § 8 cytowanego projektu programu.

Poinformowano Pana Kensickiego, że konsultowany projekt programu  przewiduje wspieranie różnych form kultury fizycznej oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia.

Propozycja dopisania klubu do współrealizatorów zadań problemowych zostanie uwzględniona i wymieniony klub zostanie umieszczony w  projekcie  ww. programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. 

O G Ł O S Z E N I E !

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  19 grudnia 2011 roku ( poniedziałek) od godz.10.00  do 11-tej w Sali Kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gniewie przy ul. Pl. Grunwaldzki 16/17.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok

 


 

WYNIKI KONSULTACJI  W  SPRAWIE  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI     POZARZĄDOWYMI  NA 2011 ROK.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 17-01-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku pulicznym i wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczyła Pani Walentyna Czapska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie oraz  przedstawiciele 2 organizacji to jest:
Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego w Gniewie - pan Marut Kazimierz
Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Centrum Aktywnych Gniew - pan Łukasz Ogonowski.

Z ramienia M-GOPS Gniew uczestniczył Stanisław Lamkiewicz - Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska - starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Łukasz Ogonowski z GCEE przy CAG zaproponował organizację zajęć profilaktycznych oraz kółek zainteresowań twórczych, (np. klub przyrodnika) alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które to zawiera projekt uchwały w sprawie cytowanego wyżej programu.

Pan Kazimierz Marut proponuje zajęcia sportowe związane z propogowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w szczególności współpracując ze Szkołą Podstawową w Gniewie. Proponuje również włączyć psychologa do swojej oferty działalności czyniąc ją bardziej profilaktyczną.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie poparła propozycję spotkań z psychologiem.

Propozycja spotkań z psychologiem zostanie wpisana do projektu ww. programu. Natomiast pozostały zakres  działalności sportowo-profilaktycznej jest zawarty w projekcie tegoż programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.


Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  17 stycznia 2011 roku ( poniedziałek) od godz.10.00  do 12-tej  w Sali Kameralnej  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gniewie przy ul. Pl. Grunwaldzki 16/17.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do  30 dni od dnia  ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.
Konsultacje prowadzone będą w oparciu o z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

 

Zapraszam do udziału w konsultacjach


Z upoważnienia Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz
p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

 

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok

 


W związku z wymianą serwera informujemy, że uległ zmianie  nasz adres poczty elektronicznej.
Aktualny adres poczty to:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kierownik MGOPS w Gniewie
Stanisław LamkiewiczINFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 


Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 23 sierpnia 2010r. (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00: w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie gminy Gniew w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, Referat Społeczny na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
W przypadku:
1.uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3.pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka wpisze we wniosku wysokość otrzymanych świadczeń pieniężnych,
4.otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego itp.),
5.otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt 1-4
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
6.posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok,
7.wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,
8.wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do 15 września do godziny 15.30 a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października do godziny 14.00 danego roku szkolnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 1,pod numerem telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 


 

KOMUNIKAT


Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nowy okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 listopada 2010 r.

- przyjmowanie wypełnionych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 od dnia 1 września.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2009 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2009 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2010/2011 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Wnioski można pobierać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1) od sierpnia w celu wcześniejszego wypełnienia go w domu.

Z-ca Kierownika M-GOPS
M. Wolnik

 


KOMUNIKAT

 


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 31 marca 2010 r. do  31.12.2011 r. został zwieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do 31 grudnia 2011r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety  w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.


Osoby , które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu , mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę  świadczeń w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 31.03.2010 r.


Komunikat

 

w sprawie zmiany od 1 stycznia 2010 roku zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny
i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku  szkolno- wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5) na osobę wymagającą  opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

p.o. Kierownik M-GOPS w Gniewie

 


 

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z uroczystym spotkaniem związanym z Dniem Pracownika Socjalnego . Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 19 listopada 2009 r. /czwartek/ czynny będzie w godz. 7 30 – 13 00p.o. Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gniewie

Stanisław Lamkiewicz

 


 

Trzecia edycja programu – Uczeń na wsi


Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji programu pn. ,,UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. Program realizowany jest w dwóch obszarach A i B.

Obszar A adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej) zamieszkujących na terenie wsi z gminy Gniew.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON na:

1)    Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

Pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),

Pokrycie wydatków związanych z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokrycie kosztów np. czesnego, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do szkoły.


Druki wniosków można otrzymać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pokój nr 1. Wypełnione wnioski należy składać pod wyżej wymienionym adresem do dnia 30 września 2009 r.

p.o. Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gniewie
Stanisław Lamkiewicz

 


 

 

OGŁOSZENIE


W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych od bieżącego roku okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada 2009 r. do 30 października 2010 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2008 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2008 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2008 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2009/2010 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

 

 

 

K O M U N I K A T

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez co najmiej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654/.

12 stycznia 2009r.

Od 12 stycznia br. po terenie naszej gminy jeździ nowy niebieski bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 - no miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku). Samochód dowozi pięć razy w tygodniu podopiecznych M-GOPS-u na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krasickiego 8 w Gniewie i odwozi ich po zajęciach do domu.

Auto kosztowało 97 900 zł. Dzięki wspólnej inicjatywie Referatu Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się pozyskać na ten cel aż 59 400 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Procedura rozpoczęła się w marcu 2008 roku od złożenia wniosku, a już w grudniu odebrano samochód (Renault Trafic).

Głównym problemem był brak możliwości dojazdu osób niepełnosprawnych z terenu wsi na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy a także innych chorych na rehabilitację i do lekarzy specjalistów. Staramy się pomagać tym osobom a jest do dużo łatwiejsze właśnie dzięki busowi pozyskanemu poprzez projekt w Ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D”.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w Gniewie już od 2006 roku. Jednak dopiero dzięki busowi udało się bardziej zachęcić do uczestnictwa w zajęciach ośrodka większą ilość podopiecznych M-GOPS-u. Warte podkreślenia jest też to, że zakup pojazdu pozwoli uczestnikom zajęć w większym zakresie rozwijać podstawowe umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie szczególnie poprzez stworzoną teraz możliwość częstszego udziału w zajęciach np. rehabilitacji czy terapii zajęciowej.
Sami podopieczni też nie kryją zadowolenia i bardzo się cieszą, że mają takiego busa.

Busem jednorazowo może jechać oprócz kierowcy 8 osób. Swoją pracę opiekun i kierowca zaczynają już o 630 kiedy to zabierają podopiecznych z najdalszych zakątków gminy(np. Opalenie, Dębowy Las czy też Małe Wyręby). 

To nie jedyna dziedzina współpracy Ośrodka z PFRON-em. W tej chwili ośrodek realizuje także pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, obecnie realizujemy wypłaty środków pieniężnych w ramach tego programu. Przygotowujemy się także do drugiej edycji programu dla osób bezrobotnych: ”Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie gminy Gniew” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki już wkrótce zostanie w tej sprawie złożony aneks do umowy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku.

18 grudnia 2008
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Dnia 18 grudnia,  w czwartek, w biurze projektu przy ul. Krasickiego 8, odbyło się spotkanie podsumowujące 1 edycję projektu systemowego „Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie gminy Gniew”,  realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wśród zaproszonych ok. 60 gości – m.in. pracowników socjalnych, trenerów, przedstawicieli  Rady Miejskiej, uczestników projektu, byli obecni także przedstawiciele władz Urzędu Miasta Gniewu.
Podczas spotkania odbyło się wręczenie certyfikatów z ukończonych szkoleń: „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawowanie opieki i pielęgnacji nad osobą starszą i niepełnosprawną”, „Podstaw języka angielskiego” oraz „Z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych. Nastąpiła również prezentacja rezultatów projektu i krótka pogawędka na temat nowych umiejętności beneficjentów projektu.
Odbiorcami projektu było 28  klientów MGOPS,  zarówno kobiety  jak i mężczyźni, u których występuje problem długotrwałego bezrobocia spowodowany brakiem kwalifikacji.  W efekcie ukończenia projektu dwie osoby mają zapewnienie uzyskania  zatrudnienie od stycznia jako opiekunki osób starszych. Wśród uczestników projektu  do efektów możemy zaliczyć min.  wzrost pewności siebie, większy poziom samooceny, zwiększyły się umiejętności zachowań interpersonalnych i poprawiła się umiejętność słuchania.


Program SUSZA

Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Gniew informuje, iż na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan uruchomiono następujące działania:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
  • stosowanie przez Prezesa KRUS pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty,
  • stosowanie przez Prezesa ANR odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych,
  • stosowanie ulg w podatku rolnym za 2008 r. (na indywidualne wnioski rolników składane do burmistrza),
  • udzielanie pomocy społecznej rodzinom rolniczym prowadzącym gospodarstwa rolne w formie jednorazowego zasiłku celowego,
  • uruchomienie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany- dopłaty będą udzielane przez ARR, na wniosek producenta rolnego.

Do ubiegania się o preferencyjny kredyt upoważnia opinia Wojewody oraz Protokół gminnej komisji powołanej do oszacowania szkód spowodowanych klęską suszy. Podpisane opinie będzie można odebrać w Referacie Społecznym Urzędu Miasta i Gminy Gniew prawdopodobnie pod koniec października. O możliwości odbioru opinii rolnicy zostaną poinformowani poprzez wywieszenie ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej.
Podczas odbioru opinii koniecznym będzie podanie numeru NIP rolnika.

Pomoc społeczna w formie jednorazowego zasiłku celowego realizowana jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie (500 zł dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha, 1.000 zł. dla rolnika prowadzącego gospodarstwo powyżej 5 ha). Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 10 października 2008 r.

 


2008-08-12

Pokaż na co Cię stać

12 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie ośrodka szkoleniowego, w którym przebiegał będzie proces szkoleniowy :,,Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie gminy Gniew” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego–Kapitał Ludzki.

Otwarcia placówki dokonał burmistrz Bogdan Badziong w towarzystwie autorek projektu: Sylwi Szwarc i Beaty Justy. Ksiądz wikary Krzysztof Osowski z parafii św. Mikołaja w Gniewie poświęcił pomieszczenia ośrodka.

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej do wzrostu ich kompetencji życiowych i aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego poprzez wzrost zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych. W ramach projektu planuje się aby osoby uczestniczące w szkoleniach podniosły swoje kwalifikacje i potrafiły je ,,sprzedać”. Nabyły umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego i autoprezentacji, podniosły poczucie własnej wartości i znalazły zatrudnienie. Projekt będzie realizowany aż do roku 2013, w dniu dzisiejszym uczestniczy w nim 28 osób ( w większości kobiety). Zajęcia ukierunkowane są na przygotowanie fachowych opiekunek dla osób starszych, postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Projekt obejmuje także naukę obsługi: urządzeń biurowych, komputera i korzystanie z sieci Internetu. Prowadzane są też zajęcia z psychologiem i pedagogiem mające na celu uczestnikom szkolenia uwierzyć w siebie i własne umiejętności. Zajęcia z wizażystką ułatwią kreowanie wizerunku zewnętrznego. Lektor języka angielskiego nauczy podstaw posługiwania się tym językiem.

Osoby zainteresowane do wzięcia udziału w szkoleniach proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie przy Witosa 9, lub punktu szkoleniowego przy ul. Krasickiego 8 / tel: 058 5352217 lub 058 5625404.

 


11 luty 2009r.